Καταστατικό

Άρθρο 21ο Εσωτερικοί Κανονισμοί

Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

Άρθρο 22ο Διάλυση Σωματείου

 

 1. Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από τη Γ.Σ. των μελών με καταστατική πλειοψηφία.
 2. Τη διάλυση του Σωματείου προτείνει το Δ.Σ. με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών.
 3. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο για παράβαση είτε του νόμου που διέπει τα Σωματεία είτε του Καταστατικού.

 

Άρθρο 23ο Τύχη Περιουσίας του Σωματείου

Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γ.Σ. των μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται στο «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση W.W.F. Ελλάς».

Άρθρο 24ο Βιβλία του Σωματείου

Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι :

 • - Υποχρεωτικά
  1. α. Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.
  2. β. Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
  3. γ. Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. των μελών.
  4. δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών.
  5. ε. Βιβλίο ιστορίας του Σωματείου.
 • - Προαιρετικά :
  1. α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
  2. β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
  3. γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στη Γ.Σ.
  4. δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

 

Άρθρο 25ο Γενικές Διατάξεις

Το Σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές ή διακρατικές. Σχετικά αποφασίζει η Γ.Σ. των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.

Άρθρο 26ο Προσωρινή Διάταξη

Η τακτική εισφορά των μελών του Σωματείου κατά το πρώτο έτος μετά την ίδρυση του ορίζεται ως εξής

 1. α. Δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο των τακτικών μελών ποσό πενήντα (20) ευρώ.
 2. β. Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών ποσό εκατό (132) ευρώ.

 

Το παρόν καταστατικό διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα κατά το σύνολό του από την καταστατική Γ.Σ. στις 9-11-2003

Το καταστατικό θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Αθήνα, 9-11-2003

ΣυνημμένοΜέγεθος
Club.Μemorandum_of_association.pdf106.08 KB

Είσοδος