Καταστατικό

Άρθρο 15ο Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο :

 • α. Διοικεί το Σωματείο.
 • β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γ.Σ.
 • γ. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.
 • δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γ.Σ.
 • ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.
 • στ. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
 • ζ. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.
 • η. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.
 • θ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
 • ι. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
 • ια. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.
 • ιβ. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα.
 • ιγ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.
 • ιδ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
 • ιε. Προσλαμβάνει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο.
 • ιστ. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.
 • ιζ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.
 • ιη. Μεριμνά για την έκδοση κάθε είδους εκδόσεων στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των σκοπών του σωματείου.
 • ιθ. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
 • κ. Εκδίδει και δημιουργεί σελίδες στον ηλεκτρονικό τύπο και στο διαδίκτυο.
 • κα. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γ.Σ.
 • κβ. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

 

Άρθρο 16ο Αρμοδιότητες Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος :

 1. α. Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Δ.Σ. και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
 2. β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. των μελών.
 3. γ. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. ή η Γ.Σ.
 4. δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Δ.Σ.
 5. ε. Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
 6. στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.
 7. ζ. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.
 8. η. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.
 9. θ. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.
 10. ι. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
 11. ια. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Club.Μemorandum_of_association.pdf106.08 KB

Είσοδος