Καταστατικό

Άρθρο 7ο Πειθαρχικός Έλεγχος

 

 1. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Δ.Σ. και από την Γενική Συνέλευση των μελών κατά το επόμενο άρθρο: Το Δ.Σ. δικαιούται να επιβάλλει ως ποινή την προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους, για σοβαρή αντικαταστατική συμπεριφορά ή για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν καταστατικό καθώς και όταν με τη δράση του αντιστρατεύεται τη λειτουργία και τους σκοπούς του Σωματείου. Προυπόθεση για την επιβολή πειθαρχικής ποινής είναι να έχει κληθεί εγγράφως σε απολογία το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος τουλάχιστον πέντε μέρες πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. όταν κρίνει ότι η πειθαρχική παράβαση δικαιολογεί την ποινή της οριστικής διαγραφής παραπέμπει το ζήτημα στη Γενική Συνέλευση.
 2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται :
  1. Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.
  2. Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία.
  3. Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως. Η άσκηση της προσφυγής καθώς και η προθεσμία αυτής αναστέλλει την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης.
 5. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

 

Άρθρο 8ο Διαγραφή Μελών

 

 1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μέλους από το Σωματείο για σπουδαίο λόγο, αφού το μέλος αυτό κληθεί να απολογηθεί ενώπιον της.
 2. Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως :
  1. Αν επί ένα (1) έτος δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
  2. Αν κάποιο μέλος (άρθρο 4α) έχει πάψει να έχει ιδιοκτησία αυτοκινήτου που ορίζει το άρθρο 4α ή καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα για πράξη που σχετίζεται με τις δραστηριότητες του σωματείου.
  3. Αν το ίδιο το μέλος το ζητήσει με αίτησή του.
 3. Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Δ.Σ., εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 9ο Πόροι του Σωματείου

Πόροι του Σωματείου είναι :

 1. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και η δαπάνη εγγραφής τους.
 2. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.
 3. Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου.
 4. Οι δωρεές, κληρονομίες και κληροδοτήματα πάσης φύσεως, επιχορηγήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του Εσωτερικού. Οι δωρεες γίνονται δεκτές με απόφαση του Δ.Σ.
 5. Τα έσοδα που προέρχονται από διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων, την εκτέλεση επιχορηγούμενων προγραμμάτων και την παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

 

Σημ. Το ύψος των ποσών με στοιχεία α και β καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.κατ’ έτος. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής, μέσα στον ίδιο χρόνο, τη σχετική απόφαση λαμβάνει η Γ.Σ.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Club.Μemorandum_of_association.pdf106.08 KB

Είσοδος