Καταστατικό

Άρθρο 17ο Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας :

 1. α. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.
 2. β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.
 3. γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 4. δ. Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.
 5. ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
 6. στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γ.Σ., του Δ.Σ., της εφορευτικής επιτροπής.
 7. ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.

 

Άρθρο 18ο Αρμοδιότητες Ταμία

Ο Ταμίας :

 1. α. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.
 2. β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
 3. γ. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο Ταμιευτήριο.
 4. δ. Θέτει στη διάθεση του Δ.Σ., της Γ.Σ., του Προέδρου, ό,τι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
 5. ε. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
 6. στ.Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Δ.Σ.

 

Άρθρο 19ο Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου

 

 1. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ., υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Δ.Σ.υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
 2. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, που να δηλώνει ότι δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό.
 3. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Δ.Σ. γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
 4. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συνδέσμου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, επτά (7) για το Δ.Σ. κατ' ανώτατο.
 5. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Δ.Σ. και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη.
 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.
 7. Όσοι εκλέγονται για το Δ.Σ. συγκροτούνται σε σώμα και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 14 προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.

 

Άρθρο 20ο Αποζημίωση Μελών Διοικήσεως

 

 1. Μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με το Σωματείο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.
 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Δ.Σ. με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) μπορεί να συνάψει σύμβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του Δ.Σ. Το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίσταται κατά την συζήτηση.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Club.Μemorandum_of_association.pdf106.08 KB

Είσοδος