Καταστατικό

Άρθρο 10ο Οικονομική Διαχείριση

 

 1. Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Δ.Σ. κάθε Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 2. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Σωματείου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
 3. Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του Σωματείου χρηματικό ποσό μέχρι τρακόσια ευρώ (300 €) και το υπόλοιπο κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα που επιλέγεται με απόφαση Δ.Σ..
 4. Η ανάληψη χρημάτων από πιστωτκο ίδρυμα γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Ταμία , με την γραπτή έγκριση του Προέδρου .
 5. Οι πληρωμές του Σωματείου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Ταμία.
 6. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη, εφόσον γι' αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Δ.Σ. προκειμένου για ποσό μικρότερο από χίλια πεντακόσια ευρώ (1500 €), σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

 

Άρθρο 11ο Γενική Συνέλευση

 

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Δι' αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών.
 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά το εξάμηνο, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Δ.Σ.
 3. Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα. Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
 4. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
 5. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

 

Άρθρο 12ο Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

 

 1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται . Στην δεύτερη (επαναληπτική ) Γενική Συνέλευση ως απαρτία ορίζεται το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών
 2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό, με φανερή πλειοψηφία. Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαίωμα εκπροσωπήσεως και ψήφου απόντων και ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών παρέχεται και με απλή εξουσιοδότηση σε παρόντα τακτικά μέλη. Κάθε παρόν μέλος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπήσει με εξουσιοδότηση κατά την ψηφοφορία μέχρι 2 απόντα μέλη το ανώτερο.
 3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
 4. Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου .
 5. Τα πρακτικά συνεδριάσεως συντάσσονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ.Σ., υπογράφονται από αυτούς και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη. Στα πρακτικά αυτά καταχωρούνται τα αποτελέσματα κάθε ψηφοφορίας καθώς και οι αποφάσεις της Γ.Σ.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Club.Μemorandum_of_association.pdf106.08 KB

Είσοδος