Καταστατικό

Άρθρο 13ο Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

 

 1. Η Γ.Σ. όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.
 2. Θέματα που απορρίπτονται από την Γ. Σ. μπορεί να επανασυζητηθούν.
 3. Η Γ.Σ. έχει γενική αρμοδιότητα.
 4. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γ. Σ. είναι :
  • α. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
  • β. Απολογισμός του έργου του Δ.Σ. μετά από κάθε λήξη του έτους.
  • γ. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από χίλια πεντακόσια ευρώ (1500 €).
  • δ. Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων αξίας άνω των χίλίων πεντακόσίων ευρώ (1500 €).
  • ε. Η εκλογή μελών του Δ.Σ.
  • στ. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
  • ζ. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.
  • η. Η παύση των μελών του Δ.Σ., για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
  • θ. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.
  • ι. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.
  • ια. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές ή διακρατικές.
  • ιβ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.
  • ιγ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.
  • ιδ. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.
  • ιε. Η διάλυση του Σωματείου.
 5. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιγ, ιδ, ιε, για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

 

Άρθρο 14ο Διοίκηση

 

 1. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γ. Σ. των μελών του Συλλόγου μεταξύ των τακτικών μελών με τρεις (3) αναπληρωτές τους. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται διετής. Μέχρι την ίδρυση του Σωματείου και την διενέργεια εκλογών εκλέγεται κατά την ψήφιση του παρόντος προσωρινή διοίκηση με αντίστοιχα μέλη με αρμοδιότητα να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την ίδρυση του σωματείου και τη διοργάνωση εκλογών. Για την προσωρινή διοίκηση δεν εκλέγονται αναπληρωτές.
 2. Μέλη του Δ.Σ. που απέρχονται, κωλύονται ή εκλείπουν αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.
 3. Tα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
 4. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά τον δίμηνο, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.
 5. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.
 6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 7. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Δ.Σ., αυτό καλείται μεν προς παροχή διευκρινήσεων, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
 8. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
 9. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει όλα τα μέλη να είναι παρόντα και να συμφωνήσουν για τη συνεδρίαση και τη λήψη απόφασης.
 10. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.
 11. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, παραπέμπεται στη Γ.Σ. με το ερώτημα της διαγραφής, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Club.Μemorandum_of_association.pdf106.08 KB

Είσοδος