Καταστατικό

Άρθρο 4ο Μέλη

 

 1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε : α) Τακτικά και β) Επίτιμα
  1. Τακτικά μέλη είναι όσοι είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικής και αγωνιστικής χρήσης αυτοκινήτων μάρκας Lancia Delta και μοντέλων HF 4WD, HF Integrale 8V, HF Integrale 16V και HF Integrale Evoluzione 1και 2 καθώς και δ S4.
  2. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται αυτά που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες και σημαντική βοήθεια στο Σωματείο, στην πολιτεία, στην κοινωνία. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από το Δ.Σ. του Σωματείου ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών της Γ.Σ. και αποφασίζεται από τη Γ.Σ.
   Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.
 2. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.
 3. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.
 4. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.
 5. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Δ.Σ. του Σωματείου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου εφόσων αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται από το Δ.Σ.

 

Άρθρο 5ο Δικαιώματα Μελών

 

 • Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται:
  • α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις, με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους.
  • β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
  • γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.
  • δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.
   Σημ. Τα επίτιμα μέλη του Σωματείου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  • ε. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα, που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.
  • στ. Να αποχωρούν από το Σύλλογο ελεύθερα.
 • Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.
 •  

  Άρθρο 6ο Υποχρεώσεις Μελών

   

  1. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν :
   • α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
   • β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.
   • γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου.
   • δ. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο.
    Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλουν την δαπάνη εγγραφής.
   • ε. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο. Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμμία οικονομική επιβάρυνση.
   • στ. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
   • ζ. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
  2. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

  ΣυνημμένοΜέγεθος
  Club.Μemorandum_of_association.pdf106.08 KB

  Είσοδος